ngutuwol 1comm. mutter. Ag-agam di ngutuwol mu! My, how you mutter! Sim: mutmut, ngudu, ngalotongot, ban-uk. 2intrans. to mumble; murmur or grumble in protest. Mungngutuwol handi binaal da gumattang. She was grumbling when they sent her to buy. Mungngutuwol te binoh-olan inana. She is murmuring because she was scolded by her mother. muN‑/nuN‑. (sem. domains: 3.5.1.8.5 - Complain.)