kutmu trans. to chew something crunchy such as corn, cooked bone cartilage or bone knots. Kutmuwan nan ahu nan gunit. The dog is chewing on the bone. Pungkutmu na nan nihongban gahhilang. He is chewing the broiled corn. ‑an/‑in‑ ‑an, puN‑. 5C Goal oriented sites. Sim: kotkot, ngatngat; gen: galgal. (sem. domains: 5.2.2.1 - Bite, chew.)