wangwang comm. a river. Adalom nan wangwang. The river is deep. Kawayan di nanilag dan immeh wangwang. They used bamboo-torches when they went to the river. Sim: baybay, wa-el, lob’ong. (sem. domains: 1.3.1 - Bodies of water.) id. ginuyud nan wangwang id. inalan nan wangwang