takle comm. the part of the body which extends from the shoulder to the fingers; hand; arm. Napalang di takle na. His hand was cut by a machete. Umali nah langtay ya inang-ang nah Lammooy an gimpanay takle nat iyadi nanno umeh Pangka. He came to the bridge and he saw Lammooy who extended his arm preventing Pangka to pass. Part: ik-ikingngan, am-ama-an, lodlodongngan, gawgawa-an. (sem. domains: 2.1.3.1 - Arm.) comp. hintakle id. mungkiyakey takle na