talektek comm. a gong rhythm. Sim: kipkipol, gottad, dikdikuk. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)