hipak (sp. var. hipuk) comm. drizzle; mist, referring to type of rain. Sim: hamiy’ok, udan, lomlom. (sem. domains: 1.1.3.3 - Rain.)