kipkipol comm. a gong rhythm. Sim: gottad, talektek, dikdikuk. (sem. domains: 4.2.3 - Music.)