opat adj. the cardinal number four. Iyam di opat an mangga. Give me four mangoes. Number quantifier. (sem. domains: 8.1.1.1 - Cardinal numbers.) comp. himpulut opat der. hin-op-at der. kap-at