nalima (der. of lima) adj. fifty; the cardinal number 50. Nalima nan indat nan igattang hi boga. He gave fifty pesos to buy rice. na‑. Number quantifier. Sim: bongle. (sem. domains: 8.1.1.1 - Cardinal numbers.) der. hinnanalima