kallawag comm. plant variety. Sim: paddapad. (sem. domains: 1.5 - Plant.)